Technik Turystyki Wiejskiej

 

Czas trwania nauki:  4 semestry

 
Kwalifikacje:

- T.7 -
Prowadzenie działalności turystycznych na obszarach wiejskich

- T.8 -
Prowadzenie Gospodarstwa Agroturystycznego
 

Kod zawodu:  515203

 

 

OPIS KIERUNKU

 

          Techniki Turystyki Wiejskiej jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.

          Technik Turystyki Wiejskiej zajmuje się planowaniem i organizowaniem pobytu turystom na obszarach wiejskich. Zajmuje się również organizacją i wykonywaniem prac w gospodarstwie rolnym.
          Prowadzi własną działalność gospodarczą tj. Gospodarstwo Agroturystyczne.

 

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE PO UKOŃCZENIU KIERUNKU

 

Posiadacz  dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik turystyki  wiejskiej potrafi:

          –opracowywać programy oraz kalkulować koszty imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich,

          –prowadzić rezerwację i sprzedaż imprez i usług turystycznych wykorzystując instrumenty marketingu,

          –udzielać informacji turystycznej,

          –realizować, monitorować i rozliczać imprezy i usługi turystyczne na obszarach wiejskich,

          –planować i organizować produkcję rolniczą z zastosowaniem metod konwencjonalnych i ekologicznych,

          –planować i wykonywać prace w produkcji rolniczej oraz prace związane z prowadzeniem gospodarstwa,

          –dostosowywać produkcję w gospodarstwie rolnym do potrzeb działalności agroturystycznej,

          –zagospodarowywać i wyposażać obiekty agroturystyczne,

          –organizować i realizować usługi noclegowe, żywieniowe i towarzyszące,

          –stosować zasady obsługi klienta w gospodarstwie agroturystycznym, a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

          –przestrzegać  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony  przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,

          –udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym  w wypadkach  przy  pracy  oraz  w stanach zagrożenia zdrowia i życia,

          –stosować  przepisy  prawa  dotyczące  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  prawa  pracy  oraz  ochrony danych osobowych,

          –posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji,

          –organizować pracę małego zespołu
.