Technik Rachunkowości

 

Czas trwania nauki:  4 semestry

 
Kwalifikacje:

 AU.36
 - Prowadzenie rachunkowości

 AU.65 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
 

Kod zawodu:  431103

 

 

 

OPIS KIERUNKU

 

            Technik Rachunkowości nadzoruje terminowe spłaty zobowiązań oraz ściąga należności i roszczenia. Wykonuje typowe czynności płatnicze i analityczne, obsługuje programy finansowo-księgowe. Prowadzi rachunkowość firmy, wykonuje podstawowe czynności biurowe, sporządza sprawozdania finansowe. Sporządza  rozliczenia finansowe i przygotowuje je do weryfikacji.

 

 

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE PO UKOŃCZENIU KIERUNKU

 

   Posiadacz  dyplomu  potwierdzającego kwalifikacje  zawodowe  w  zawodzie technik rachunkowości potrafi:

          –przeprowadzać analizę finansową i statystyczną badanych zjawisk,

          –sporządzać, dekretować oraz ewidencjonować dokumenty księgowe,

          –prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości,

          –prowadzić dokumentację pracowniczą oraz sprawy płacowe,

          –obliczać składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

          –przygotowywać dokumenty i obliczać wysokość zasiłków wypłacanych z ubezpieczenia społecznego,

          –obliczać odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

          –obliczać, rozliczać i sporządzać deklaracje podatkowe w oparciu o ewidencje podatkowe,

          –sporządzać deklaracje zgłoszeniowe i  rozliczeniowe z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

          –stosować różne formy rozliczeń pieniężnych,

          –wyceniać aktywa i pasywa oraz ustalić wynik finansowy,

          –przeprowadzać  i rozliczać inwentaryzację,

          –przeprowadzać kalkulację kosztów,

          –sporządzać sprawozdanie finansowe,a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,

          –przestrzegać  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,

          –udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym  w wypadkach  przy  pracy  oraz  w stanach zagrożenia zdrowia i życia,

          –stosować  przepisy  prawa  dotyczące  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  prawa  pracy  oraz  ochrony danych osobowych,

          –posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji,

          –organizować pracę małego zespołu