Technik Geodeta

 

Czas trwania nauki:  4 semestry

 
Kwalifikacje:

- B.34 -
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

- B.35 -
Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

- B.36 -
Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
 

Kod zawodu:  311104

 

 

 

OPIS KIERUNKU

 

          Technik Geodeta wykonuje podstawowe czynności związane z wykonywaniem i dokumentowaniem prac geologicznych. Potrafi odczytywać mapy, przekroje, profile geologiczne oraz dokumentację geologiczno-inżynierską.

          Technik Geodeta prowadzi sam lub ze Zespołem Badawczym pomiary geologiczne.

          Geodeci wykonują pomiary sytuacyjne i wysokościowe oraz opracowują wyniki pomiarów

 

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE PO UKOŃCZENIU KIERUNKU

 

Posiadacz  dyplomu  potwierdzającego kwalifikacje    zawodowe    w    zawodzie technik geodeta potrafi:

          –pozyskiwać  i  przetwarzać  dane  z  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, katastru nieruchomości oraz ksiąg wieczystych,

          –dobierać techniki pomiarowe oraz wykonywać przy pomocy instrumentów i sprzętu geodezyjnego pomiary sytuacyjne, wysokościowe i kartometryczne,

          –wykonywać  pomiary  realizacyjne,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  oraz  pomiary  kontrolne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych,

          –wykonywać  pomiary  geodezyjne  związane  ze  wznowieniem  punktów  granicznych  oraz  rozgraniczeniem, podziałem, scaleniem i wywłaszczeniem nieruchomości,

          –przetwarzać  geodezyjnie  dane  projektowe  oraz  wyniki  pomiarów  geodezyjnych  w  celu  sporządzania dokumentacji i opracowań geodezyjnych i kartograficznych,

          –aktualizować  bazy  danych  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego  oraz  katastru nieruchomości,a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

          –przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony  przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,

          –udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach  przy  pracy  oraz  w stanach zagrożenia zdrowia i życia,

          –stosować  przepisy  prawa  dotyczące  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  prawa  pracy  oraz  ochrony danych osobowych,

          –posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji,

          –organizować pracę małego zespołu